top of page

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Gegevens van By Marique Creations

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst op afstand

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 14 - Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

Artikel 15 -  Aansprakelijkheid

Artikel 16 - Overmacht

Artikel 17 - Klachten en geschillen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van By Marique Creations

 2. Aanbod: de producten en diensten die door By Marique Creations op de website (https://www.bymariquecreations.com) worden aangeboden

 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met By Marique Creations;

 6. Ondernemer: By Marique Creations, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt ;

 7. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst via elektronische weg tussen klant en By Marique Creations  op basis waarvan By Marique Creations een product levert of een dienst uitvoert ;

 8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële -, persoons – en zakelijke gegevens die door de klant en/of By Marique Creations in het kader van een overeenkomst worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

 

Artikel 2 – Gegevens van By Marique Creations

Naam: Marieke Mastenbroek

Adres: Noweetuinen 21, 2614 KJ Delft

Telefoon: +31 6 28 53 80 39

Bereikbaar tussen: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

E-mailadres: bymariquecreations@gmail.com

KvK-nummer: 69304157

Btw-identificatienummer: NL002022567B87

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van By Marique Creations en op elke overeenkomst op afstand tussen By Marique Creations en de klant.

 2. Door het plaatsen van een online bestelling op de website van By Marique Creations verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website en daarmee akkoord te gaan.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod op de website vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. By Marique Creations is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede boordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen die By Marique Creations gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden By Marique Creations niet, dat wil zeggen, als duidelijk is of zou moeten zijn dat er een vergissing is gemaakt in het aanbod, dan komt de overeenkomst niet tot stand.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. De afbeeldingen die By Marique Creations gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. By Marique Creations  kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. De website stelt de volgende informatie ter beschikking, en daarmee bevat elke aanbod in het bijzonder: 

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn ;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze voor de klant te raadplegen is;

  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Daarnaast krijgt de klant een bevestiging na bestelling met een deel van de informatie uit het aanbod, in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de manier waarop de klant, na het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst fouten kan melden;

 

Artikel 5 - De overeenkomst op afstand

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder, maar niet uitsluitend het plaatsen van een bestelling in de webshop van By Marique Creations

 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal By Marique Creations binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt By Marique Creations onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft By Marique Creations naar beste kunnen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal By Marique Creations daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. By Marique Creations stelt de volgende informatie beschikbaar op de website.

  • het emailadres van By Marique Creations waar de klant met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens

 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan By Marique Creations bekend gemaakte derde.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan By Marique Creations retourneren,

 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan By Marique Creations. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels een email aan By Marique Creations. De email dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • product omschrijving

  • klant naam en adres

  • datum bestelling webshop

  • ontvangst datum

  • reden van herroeping van de overeenkomst

 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal By Marique Creations dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen aan de klant. Hierbij is wel voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door By Marique Creations of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. By Marique Creations sluit het herroepingsrecht van de klant uit voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt omdat By Marique Creations dit duidelijk in het aanbod op de website heeft vermeld. Dit is apart vermeld op de website onder retourneren.

 2. Producten die door By Marique Creations zijn vervaardigd op basis van persoonlijke wensen van de klant (zoals, maar niet uitputtend namen, geboortedata, specifieke kleuren) en /of producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en /of producten die snel kunnen verouderen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. De prijzen op de website van By Marique Creations zijn bindend, tenzij overduidelijk is, of zou moeten zijn dat sprake is van een vergissing.

 2. De op de website van By Marique Creations aangeboden producten zijn geprijsd exclusief BTW. By Marique Creations is vrijgesteld van BTWheffing.

 3. Als  duidelijk is, of zou moeten zijn, dat er sprake is van een vergissing betreffende de prijs, dan komt de overeenkomst niet tot stand.

 

Artikel 10 - Conformiteit

 1. By Marique Creations staat er voor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 2. De garantietermijn van By Marique Creations komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. By Marique Creations is derhalve niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de individuele toepassing van de klant.

 3. De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt/gerepareerd dan wel heeft laten bewerken/repareren door derden, aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van By Marique Creations, waaronder, maar niet uitsluitend de plakinstructie zoals aangeboden op de website.

 4. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door By Marique Creations te leveren producten voor rekening komt van By Marique Creations, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij By Marique Creations de klant geen vervangend product kan leveren dat wel voldoet. In de situatie dat By Marique Creations niet kan leveren, heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst en daarmee op terugbetaling van hetgeen op het moment van de overeenkomst voor dit product was betaald. Er ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing tijdens verzending van de bestelde producten van By Marique Creations richting de klant ligt volledig bij de klant. By Marique Creations verstuurt de producten met briefpost of pakketpost van PostNL. By Marique Creations is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.

 2. By Marique Creations zal de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen uitvoeren, tenzij op de website een afwijkende leveringstermijn is vermeld, en afhankelijk van de voorraad.

 3. De levertijd van gepersonaliseerde producten kan variëren afhankelijk van het product en/of het ontwerp. By Marique Creations stelt de klant tijdig op de hoogte van de levertijd.

 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

 5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door By Marique Creations mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren

 6. Aan de leveringsplicht van By Marique Creations zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door By Marique Creations geleverde zaken ter verzending zijn aangeboden aan PostNL;

 7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

 

 

Artikel 12 - Betaling

 1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt;

 2. Bij een bestelling via de webwinkel zal direct worden betaald alvorens de pr

 3. oducten aan de klant worden geleverd;

 4. Bij een overeenkomst die niet direct in de webwinkel, maar bijvoorbeeld via email wordt gesloten, wordt een betaaltermijn afgesproken tussen By Marique Creations en de klant. Indien deze niet expliciet wordt benoemd, dient de klant binnen 7 dagen te betalen.

 5. Indien de in lid 3 genoemde overeenkomst betrekking heeft op overeenkomsten waarbij het herroepingsrecht wordt uitgesloten, volgens artikel 8, dan begint By Marique Creations pas aan het product nadat de betaling is ontvangen

 6. Indien de in lid 3 en 4 bedoelde betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen heeft By Marique Creations het recht de overeenkomst ongedaan te maken, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.

 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

 2. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien By Marique Creations hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;

 3. By Marique Creations behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte ontwerpen op een later moment in de webshop voor eigen verkoop aan te bieden.

 4. By Marique Creations spant zich in om de gegevens die By Marique Creations voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 

Artikel 14. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 1. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, zijn het eigendom van By Marique Creations en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van By Marique Creations

 2. De door By Marique Creations geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door By Marique Creations ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van By Marique Creations

 4. Iedere handeling welke in strijd is met lid 2 en 3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 5. Bij inbreuk heeft By Marique Creations recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Iedere overeenkomst tussen By Marique Creations en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. By Marique Creations kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 2. Indien sprake is van overmacht bij nakoming van de overeenkomst op afstand kan By Marique Creations niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

 3. Indien By Marique Creations onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 15 lid 1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inc  BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €100,--

 4. In aanvulling op lid 2 is By Marique Creations dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By Marique Creations aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan By Marique Creations toegerekend kunnen worden;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 5. By Marique Creations sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door By Marique Creations geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van By Marique Creations.

 6. By Marique Creations is in ieder geval nooit aansprakelijk voor:

  • gevolgschade;

  • gederfde winst;

  • voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst

 7. By Marique Creations is daarnaast niet aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. By Marique Creations is afhankelijk van haar leveranciers.  

 8. Klant vrijwaart By Marique Creations voor alle aanspraken op schade-vergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van By Marique Creations.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. By Marique Creations is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 21 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 2. Overmacht houdt in, waar niet wettelijk of in jurisprudentie vastgelegd, en niet uitsluitend:

  • Beperking van medewerking, diensten en leveranties van derden waarop By Marique Creations geen of weinig invloed kan uitoefenen

  • Stakingen of werkonderbrekingen buiten de invloedsfeer van By Marique Creations

  • Overheidsingrijpen

  • Transport beperkingen, al dan niet opgelegd door de overheid;

  • Brand of instorting

  • epidemieën en/of pandemieën

  • Wanprestaties van leveranciers (opzettelijk of onopzettelijk)

 3. Bij overmacht heeft By Marique Creations de keuze het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat By Marique Creations in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Klachten en geschillen

 1. De klachten procedure voor de webwinkel van By Marique Creations is beschikbaar op de website.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij By Marique Creations, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij By Marique Creations ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

 4. De klant en By Marique Creations zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter of het ODR platform van de Europese unie (http://ec.europa.eu/odr).

 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door By Marique Creations, zal By Marique Creations naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij By Marique Creations partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag (CSIG) is niet van toepassing

bottom of page